W październiku 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia BORIS wzięli udział w wizycie studyjnej z programu Erasmus + w Czechach.

Głównym celem wizyty było przybliżenie systemu działania Czeskiego nurtu Rytmus, czyli idei środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który jest bardzo bliski idei Polskich Kręgów Wsparcia, jednak są pewne róznice.

W Czechach jest 15 standardów świadczenia usług oraz 22 rodzaje usług społecznych z czego 3 realizuje Rytmus w ramach 2 standardów: społeczna rehabilitacja – tranzycja, zatrudnienie wspomaganie, wsparcie niezależnego życia oraz. poradnictwo. Organizacja prowadzi również:
– kursy edukacyjne: dla profesjonalistów (pracownicy socjalni, nauczyciele), asystentów, osób NI i rodzin
– Grupę self – adwokatów.

W Czechach zniesiono pełne ubezwłasnowolnienie, w związku z tym RYTMUS pomaga
1) w opuszczeniu placówki stałego pobytu, powrót do środowiska;
2) w przywróceni pełnych praw do samostanowienia;
3) w przywróceniu praw opieki nad dzieckiem i opracowanie planu działania, uczenia się prowadzenia domu, bycia mamą itp.

RYTMUS posiada wewnętrzny system wsparcia z wieloma innymi usługami, tworzą sieć personalnych i bezpośrednich kontaktów z rzecznikiem praw obywatelskich, pracownikami socjalnymi którzy rozumieją ten nurt pracy, czasem z prawnikami; nie mają oficjalnych podpisanych porozumień; pracują poprzez PSO, i tworzą zespoły planistyczne; włączają się w procesy sądowe jako podmiot wspierający.

Czesi wypracowali również swój proces Tranzycji – to zestaw różnych aktywności dedykowanych uczniom z NI, który promuje łatwiejsze przejście ze szkoły na otwarty rynek pracy, aby być bardziej samowystarczalnym; pomaga osiągnąć doświadczenie w pracy na otwartym rynku (nieodpłatna praktyka), rozwija umiejętności społeczne i zawodowe. Program ma zachęcić, pokazać, że są inne możliwości niż długotrwałe przebywanie w szkole (możliwe przechodzenie ze szkoły do szkoły do 40 r. życia) – szkoła trwa 2 lata, mogą tę samą powtórzyć jeszcze raz na dwa kolejne lata i następnie dalej jak chcą to idą do innej szkoły.

Program ich działania promuje również zatrudnienie wspomagane, którego głównym celem jest  otwarty rynek pracy (nie zatrudnienie chronione). W programie osoby z NI mogą być 2 lata max do 3 lat, przygotowują się robiąc próbki pracy przed zatrudnieniem, następuje tu mocna współpraca przy wsparciu: pracownik socjalny oraz trener pracy, co ma za zadanie przygotowanie osoby do pracy, wsparcie w komunikacji, transport. Na spotkaniach z pracodawcami trenerzy zawsze zabierają osoby z NI, które same prezentują siebie, swoje potrzeby itp.

Zasadniczym nurtem w którym poruszają się trenerzy to prawo do niezależnego życia w społeczności, co jest bardzo bliskie idei Kręgów wsparcia. A wspieranie niezależnego życia odbywa się poprzez:
– (PSO) planowanie skoncentrowane na osobie – wsparcie w planowaniu życia w społeczności
– wyznaczanie celów do wsparcia w różnych obszarach,
– obszar życia codziennego: prowadzenie domu w tym sprzątanie, gotowanie zakupy, itp.
– komunikacja ze społecznością, nawiązywanie relacji przyjacielskich  i partnerskich,
– wzmacnianie bycia, aktywności osoby z NI w społeczności (jeden z głównych obszarów do rozwoju),
– wsparcie seksuologa,
– wsparcie w organizowaniu mieszkania,
– uczenie zarządzania pieniędzmi,
– wspieranie w podejmowaniu decyzji.

Więcej o RYTMUS znajdziecie na stronie https://rytmus.org/

Poniżej dostępna jest prezentacja z wizyty studyjnej.

 

Prezentacja została zrealizowana w ramach projektu   “Wzmocnienie kompetencji zespołu i umiędzynarodowienie działań Stowarzyszenia BORIS” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image