ŚRODOWISKOWY MODEL KRĘGÓW WSPARCIA REALIZOWANY PRZEZ PLACÓWKI I/LUB ORGANIZACJE

Propozycja na rzecz deinstytucjonalizacji

Prezentujemy Państwu materiały edukacyjne opracowane przez naszych ekspertów. Zeszyty zostały opracowane z myślą o tych wszystkich, którzy chcą wdrożyć w swoim lokalnym środowisku budowę kręgów wsparcia.

Kręgi Wsparcia są działaniem mającym na celu tworzenie osobistych sieci relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich najbliższym środowisku życia oraz przykładem działań wspierających inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich „bezpieczną przyszłość” (Żyta 2022). Środowiskowy Model Kręgów Wsparcia – oparty o takie wartości jak podmiotowość, empowerment, godność jednostki oraz praca na relacjach i zasobach – jest kompleksową koncepcją wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w społeczności lokalnej, a jego najważniejszym celem jest dobre i godne życie.

Model Kręgów Wsparcia realizuje postanowienia wynikające z Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KOPON, 2006), zwłaszcza tych określonych w artykule 19, „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”, podkreślającego, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo. Ważne jest prawo wszystkich osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami. Podkreślane jest także prawo podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim osoba będzie mieszkać, podejmowanie odpowiednich środków w celu ułatwienia korzystania z tego prawa oraz pełna integracja i uczestnictwo w życiu społeczeństwa (dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej). Celem działań jest zapobieganie izolacji społecznej oraz dostęp do usług i urządzeń powszechnie dostępnych. Model Kręgów Wsparcia – mający swoje korzenie w działaniach Judith Snow w latach 80.XX wieku, a w Polsce rozwijający się od 2015 r. (Żyta, 2022) – jest propozycją na rzecz deinstytucjonalizacji. Może być wdrażany przez każdą placówkę lub organizację, która zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin.

Niniejszy materiał jest zwartą propozycją działań mających na celu wdrożenie wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, prowadzącego do deinstytucjonalizacji oraz rzeczywistej realizacji założeń Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Model Kręgów Wsparcia daje możliwość włączenia w działania różnorodnych organizacji/placówek, jest szansą na objęcie osób i rodzin na różnych etapach życia – od lat najmłodszych po późną dojrzałość. Jego kompleksowość i uniwersalność sprawdzona przez nas w różnorodnych działaniach (m.in. szkoła w Kręgach Wsparcia, ŚDS i WTZ w Kręgach Wsparcia) może być wykorzystywana przez wiele podmiotów. Niniejsze opracowanie stanowi pewne kompendium wiedzy na temat funkcjonowania Modelu Kręgów Wsparcia, jego filarów czy propozycji dla środowiska. Bardziej szczegółowe opracowanie założeń i metodyki pracy z uwzględnieniem Modelu Kręgów Wsparcia znajduje się w zeszytach edukacyjnych dostępnych na https://kregiwsparcia.pl/zeszyty/. Nasza propozycja na rzecz deinstytucjonalizacji do pobrania poniżej.

POBIERZ Propozycja na rzecz deinstytucjonalizacji

Autorzy: Paweł Jordan, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Katarzyna Świeczkowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Gdańsk, Agnieszka Żyta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/