Zapraszamy na seminarium „W KRĘGACH POZYTYWNEJ ZMIANY” w Bytomiu

17 czerwca 2021 r. o godz. 11.00

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2 (sala sesyjna)

Program

11.00 – 11.10 Powitanie Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Bytomiu Anna Dziąsko
11.10 – 11.20 Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w Bytomiu –  Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia
11.20 – 11.50 Model Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin w Polsce – doświadczenia, przykłady zmiany, wyzwania;  Paweł Jordan, Prezes BORIS
11.50 – 12.20  Dlaczego Kręgi Wsparcia w Bytomiu – potrzeby, sylwetki, przyszłość; Jolanta Misiek, koordynatorka projektu w Kole
12.20 – Korzyści z wdrażania Kręgów Wsparcia
12.45 – Propozycja współpracy przy realizacji Modelu Kręgów Wsparcia

Model środowiskowego wsparcia w oparciu o Kręgi Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI)  i rodzin to innowacyjne podejście ukierunkowane na wdrażanie długofalowych rozwiązań i stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia, także po śmierci jej rodziców lub innych osób bliskich. 

Kręgi to środowiskowy system wsparcia, na który składają się ludzie i instytucje uczestniczący w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego życia. Wspólnie pracują nad rozwojem umiejętności i pasji osoby
z niepełnosprawnością, stwarzają możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności
i tworzą zabezpieczenie teraźniejszego i przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Kręgi wsparcia zakładają stworzenie wokół osoby  z niepełnosprawnością, zgodnie z jej potrzebami, grupy osób wspierających, łączących wsparcie formalne (np. asystent osobisty, pracownik pomocy społecznej, terapeuta, prawnik) i nieformalne (m.in. rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, sprzedawca w lokalnym sklepie). Celem wsparcia jest, aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług, także w sytuacji, gdy jej najbliższa rodzina nie będzie już miała możliwości udzielać jej pomocy.

Model odpowiada wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób
z niepełnosprawnościami (Polska ratyfikowała Konwencję we wrześniu 2012), zwłaszcza tych określonych w artykule 19. „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”. Konwencja obowiązuje w sensie prawnym, jednak nadal potrzebne jest realne wprowadzenie jej w życie.

Kręgi wsparcia to rozwiązanie które znalazło się w krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  2021-2030 uchwalonej w dniu 16 lutego 2021 r. oraz  w projekcie Strategii Deinstytucjonalizacji.

Tworzenie Kręgów rozpoczęło się w Warszawie.  Następnie Model Kręgów Wsparcia testowany był  w 8 społecznościach w Polsce: Jarosław, Nidzica, Biskupiec, Ostróda, Suwałki, Elbląg, Gdańsk, Goleniów. Realizatorami testowania są: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (Zarząd Główny i 7 Kół), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do rozwoju Modelu w 2021 roku dołączyły trzy nowe Koła PSONI: Bytom, Tarnów, Zgierz. Aktualnie tworzonych jest około 100 Kręgów Wsparcia w całej Polsce. Zapraszamy na stronę www.kregiwsparcia.pl

 

Tylko dzięki zbudowaniu lokalnej sieci współdziałania jest możliwość na stworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa rodzin i osób z NI w życiu społeczności. To wielka szansa na proces deinstytucjonalizacji i pozostanie osób z NI po odejściu ich opiekunów w swoim naturalnym środowisku.  

***
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.