Dziś ruszyły warsztaty dla rodziców osób z niepłnosprawhością intelektualną w ramach Akademii Rodzica w Zgierzu.

Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Kręgi Wsparcia -Przyszłość Zaczyna się dziś”  oraz propozycję modelu Bezpiecznej Przyszłości i idei tworzenia Kręgów Wsparcia. Trzecia część miała charakter warsztatowy – w kilku grupach pracowano nad sytuacją osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w lokalnych społecznościach.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz poprawa dostępu do wszelakich usług w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, przyjaciół, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług w społeczności lokalnej.

Naszym zadaniem jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów w środowiskach lokalnych m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych – Kręgów Wsparcia.

Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu planujemy objąć dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców/opiekunów, zainicjować chcemy środowiskowe wsparcie rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną, stworzyć koalicję sojuszników, objąć działaniami edukacyjnymi specjalistów/przedstawicieli ze środowisk lokalnych, co przyczyni się do wypracowania w  społeczności lokalnego Centrum Kręgów Wsparcia i zostanie jako ważny element metodyki pracy.

image
image
image
image

**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.