W PSONI Koło w Tarnowie rozpoczęło realizację projektu „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. Tarnów jest pierwszym miastem w Małopolsce, w którym wprowadzany jest model wsparcia środowiskowego skoncentrowany na osobie z niepełnosprawnością.
Mimo ograniczeń trwają spotkania zespołów, tworzone są Portrety Osoby z NI oraz Arkusz badania jakości życia osoby z NI. Specjaliści prowadzą rekrutacje osób i rodzin do projektu. Wspólnie ze specjalistami PSONI Koło w Tarnowie planujemy bezpieczną przyszłość. Wokół osoby z niepełnosprawnością tworzony jest, zgodnie z jej potrzebami, krąg osób i instytucji wspierających, łączących wsparcie formalne i nieformalne. Naszym celem jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością w takim stopniu, aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług wspierających, także w sytuacji, gdy jej najbliższa rodzina nie będzie już miała możliwości udzielać jej wsparcia.
image
image
image
image

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.