Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”

Do Warszawy zjechali przedstawiciele 8 samorządów oraz przedstawiciele partnerów na seminarium rozpoczynające projekt testowania innowacyjnego Modelu zabezpieczenia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Model „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) w społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoba z NI i jej rodzina powinni móc godnie żyć.

Model odpowiada wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami (po ratyfikacji, konwencja stała się częścią polskiego porządku prawnego 25 października 2012 r.), zwłaszcza tych określonych w Artykule 19. „Niezależne życie i włączenie w społeczność lokalną”.

Przyszłość zaczyna się dziś – to przesłanie powinno towarzyszyć każdej rodzinie osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, która myśli o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka.  Model „Bezpieczna przyszłość” ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Jest to przygotowanie osoby
z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję Kręgów wsparcia.   Jedynym sposobem zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, jest oparcie się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji, na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizycznie, także finansowo.

Seminarium otworzyła dr Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które jest liderem w niniejszym projekcie. W swoim krótkim wystąpieniu, Pani Prezes zwróciła uwagę wszystkim obecnym, iż Model „Bezpieczna przyszłość” jest praktyczną formę realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Paweł Jordan, Prezes Stowarzyszenia BORIS jako jeden z Partnerów projektu przedstawił główną ideę Kręgów wsparcia dla osób z NI, jaką jest tworzenie sieci oparcia i współpracy lokalnej. Ideę tę od strony badawczej, jako środowiskowy system wsparcia i zakorzenienie w wartościach i nurcie deinstytucjonalizacji poszerzył dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski.

Anna Witarzewska, Prezes Stowarzyszenia „TĘCZA” i partner w projekcie, zaprezentowała swoje doświadczenia z pilotażu warszawskich kręgów wsparcia, jakie tworzy Tęcza od kilku lat. Uczestnicy seminarium mieli okazję usłyszeć historie osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenia wokół których udało stworzyć się kręgi wsparcia, które funkcjonują i owocują kolejnymi kręgami już dziś.

O wyzwaniach jakie stoją przed uczestnikami w pracy z rodzinami i tworzeniu Kręgów wsparcia opowiedziała Małgorzata Bortko, ekspertka ds. pracy z rodziną i tworzenia kręgów na co dzień dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, który od kilku lat tworzy kręgi wsparcia wokół swoich uczestników.

Model „Bezpieczna Przyszłość” sprawdził się w Kanadzie, teraz testujemy go w naszym kraju.