9 lutego 2021 r. odbyło się online seminarium centralne otwierające projekt „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. Udział w nim wzięło prawie 30 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz specjaliście z 3 środowisk, w których będziemy wdrażać Model: Tarnów, Bytom, Zgierz.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele środowisk lokalnych w których działają już prężnie kręgi wsparcia, przedstawiciele nowych środowisk, w których uruchomione zostaną nowe kręgi oraz partnerzy projektu Stowarzyszenie BORIS i PSONI Zarząd Główny.

W części pierwszej, wprowadzającej uczestnicy mogli wysłuchać:

  • Pawła Jordana – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia BORIS, który przedstawił Model środowiskowego wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o kręgi wsparcia
  • Moniki Zimy-Parjaszewskiej – Prezeski Zarządu Głównego PSONI, która poruszyła temat: Kręgi Wsparcia – praktyczna realizacja Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
  • Adama Zawisnego – eksperta Biura Zarządu Głównego PSONI, który omówił rolę i znaczenie wsparcia środowiskowego w strategiach krajowych

W drugiej części spotkania, swoim doświadczeniem z dwuletniego okresu testowania Modelu Bezpieczna Przyszłość osób z NI podzieliły się przedstawicieli Koła PSONI w Gdańsku – Agata Ciosmak i Joanna Cwojdzińska oraz z Koła PSONI w Elblągu – Aleksandra Kojtych i Beata Peplińska – Strehlau.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat wyzwań jakie stoją przed 3 Kołami, które  rozpoczynają wdrażanie Modelu Bezpieczna Przyszłość osób z NI w swoich środowiskach: Tarnów, Bytom, Zgierz.

Katarzyna Leśko

image
image
image
image
image
image