Jednym z ważniejszych filarów rozwoju nowego środowiskowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w oparciu o innowacyjne Kręgi Wsparcia jest Planowanie skoncentrowane na tej Osobie. Drugim ważnym filarem nowego podejścia jest współpraca z rodzinami, a trzecim to tworzenie kręgów wsparcia i praca w społeczności.

Deinstytucjonalizacja czyli proces przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia na poziomie społeczności lokalnych z poszanowaniem podmiotowości i przyrodzonej godności wszystkich osób, w tym prawa do decydowania o własnym życiu, to koło zamachowe do budowania bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach kręgów wsparcia. Samostanowienie, wolność i możliwość o decydowaniu o swoim życiu są wpisane w DNA Projektu „Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

Udane życie w społeczności

Wstępem do udanego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest Planowanie skoncentrowane na osobie, które ma wyzwalać nadzieję. To jest najważniejsze zadanie planu działań na przyszłość, który ma wspierać osobę z niepełnosprawnością intelektualną w dobrym życiu w społeczności lokalnej, tak aby osoba z NI mogła w sposób pozytywny razem ze swoim zespołem planistycznym – zaplanować swoje udane życie na przyszłość. Jest to systemowa zmiana w społeczności lokalnej, której celem jest sprawienie, aby każda osoba z NI czuła się pełnoprawnym członkiem swojego środowiska.

Planowanie skoncentrowana na osobie ma określić cele i działania, które dają szansę na lepsze jakościowo, samodzielne życie w społeczności na miarę swoich możliwości. Planowanie to powinno opierać się o potencjały i potrzeby danej osoby, nigdy nie powinno bazować na jej brakach i deficytach. Osoba w tym procesie jest zawsze w centrum.

Wartościowe doświadczenia

Podejście to umożliwia wzmacnianie i wspieranie osoby z NI w oparciu o partnerskie relacje i zaangażowanie. Planując działania zastanawiamy się wspólnie jak możemy zwiększyć obecność osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności w oparciu o relacje, poczucie szacunku i godności. Ważne jest wspieranie podejmowania samodzielnych decyzji i co jest kluczowe, wnoszenie wkładów i darów, czyli rozwoju talentów osób z niepełnosprawnościami i ich ról społecznych w przestrzeni publicznej.

Dwa podejścia do planowania

Wyróżniamy dwa podejścia do Planowania – model tradycyjny i model skoncentrowany na osobie.  W modelu tradycyjnym mamy cele zdeterminowane przez negatywne zachowania, które osoba ma zmienić lub zmniejszyć. Plan zakłada program dostarczenia usług, plany są robione dla danej osoby i są dosyć do siebie podobne, najczęściej nie obejmują tworzenia relacji i życia w społeczności.

W planowaniu skoncentrowanym na osobie wizja opiera się na pozytywnych doświadczeniach i działaniach, które osoba ma zwiększyć. Plan zakłada holistyczne widzenie osoby, z dopasowanymi usługami oraz zaangażowanie w życie społeczności. Plany robione są z zespołem planistycznym – osobą, rodziną, sojusznikami. Każdy plan ma unikalny spersonalizowany charakter – indywidualne podejście do osoby, wokół której projektowane są działania. Podkreśla się tworzenie relacji i kręgu wsparcia wokół osoby i dobre życie w społeczności.

Zasoby i potencjały

To co jest najważniejsze w PSO to oparcie się o potencjały i zasoby osoby z NI. To jest właśnie indywidualne podejście, wspieranie podejmowania decyzji. To są cele, które wynikają z potrzeb i realna zmiana w życiu osoby. Wyróżniamy dwie perspektywy planowania. Jedna to perspektywa długofalowa, która zabezpiecza tę osobę w dłuższej perspektywie, w szczególności, jeśli myślimy, że opiekunowie lub rodzice odejdą. Druga perspektywa to planowanie tu i teraz, wspieranie coraz większej samodzielności w aktualnej rzeczywistości.

Etapy

Etapy planowania to odkrywanie osoby i tego co ważne dla niej w przyszłości. Poszukujemy możliwości, potrzeb, poczucia bezpieczeństwa. W pierwszym kroku tworzymy jej wymarzoną wizję, a następnie tworzymy kręgi wsparcia do tego, żeby ta wizja mogła być urzeczywistniana. Działamy konstruktywnie i refleksyjnie, wyciągamy wnioski.

Spotkania

Planowanie skoncentrowane na osobie opiera się na spotkaniach w węższym i szerszym gronie. Są to spotkania zespołu planistycznego z osobą z NI, która jest zawsze w centrum uwagi oraz z rodziną, z sojusznikami, którzy są ważni dla tej osoby.

To jest właśnie zespół planistyczny, który tworzy plan na przyszłość, który ściśle ze sobą współpracuje. Zespół ten staje się również częścią kręgu wsparcia, który jest systematycznie poszerzany o nowe osoby z najbliższego otoczenia.

Pozytywna zmiana

Wszystkie działania są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę. Zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nie na deficytach i brakach. Zmiana ta ma wyzwalać nadzieję, pozwala podjąć małe i duże kroki. Zmiana, która jest rzeczywista i realna, wyznacza pewne działania i cele. Jest to niezwykle istotny filar środowiskowego modelu wsparcia (www.kregiwsparcia.pl) jakim są kręgi, które rozwijają się już w Goleniowie, Gdańsku, Elblągu, Ostródzie, Nidzicy, Suwałkach, Jarosławiu, Biskupcu. Jak również od 2021 roku w 3 nowych społecznościach lokalnych: Bytomiu, Tarnowie i Zgierzu w ramach projektu „Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszu EOG.

Każdy z nas może mieć swój udział w tej pozytywnej zmianie.

Paweł Jordan, BORIS

 

#jestemwkregach   #AktywniObywateleDotacje

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.