Paweł Jordan, Prezes Stowarzyszenia BORIS, inicjator kręgów wsparcia w Polsce, w rozmowie dla Chata z Pomysłami opowiada o modelu kręgów wsparcia w Polsce.

Kręgi Wsparcia są działaniem mającym na celu tworzenie osobistych sieci relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich najbliższym środowisku życia oraz przykładem działań wspierających inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich „bezpieczną przyszłość” (Żyta 2022). Środowiskowy Model Kręgów Wsparcia – oparty o takie wartości jak podmiotowość, empowerment, godność jednostki oraz praca na relacjach i zasobach – jest kompleksową koncepcją wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w społeczności lokalnej, a jego najważniejszym celem jest dobre i godne życie.