W Warszawie specjaliści centralni spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego na Laboratorium Centralnym. Laboratorium Innowacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr hab. Marka Rymsza i dr hab. Bohdana Skrzypczaka z pomocą Angeli Greniuk towarzyszy nam w projekcie od samego początku. Eksperci badają przebieg wdrażanego modelu. Po kilku miesiącach realizacji projektu, nadszedł czas podsumowań dotychczasowych działań.

Kluczowym aspektem projektu „Bezpieczna przyszłość” jest praca z osobą z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyposażenie rodziny w rozwiązania prawno-finansowe, pozwalające budować bezpieczną przyszłość osób z NI. To zasadniczy obszar pracy specjalistów w lokalnym środowisku. Udało się wypracować model, który jest systematycznie wdrażany w kręgach wsparcia.

Wyposażyliśmy „nasze projektowe” rodziny w model budowania bezpiecznej przyszłości, poradnik „ABC w kierunku udanego życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”, a także poradnik „Bezpieczeństwo i ochrona” zawierający wiedzę z zakresu prawa, finansów i kilka podstawowych obszarów, które każda rodzina powinna przepracować.

We wszystkich działaniach wspiera nas koalicja. Koalicja odgrywa w naszym przedsięwzięciu dużą rolę we wspólnym budowaniu systemu wsparcia. Poszerzamy grono naszych koalicjantów w lokalnych społecznościach. Na gruncie doświadczeń socjologów, wychodzimy z założenia, że w każdym człowieku i w każdym środowisku niezależnie od doświadczonych problemów życiowych, dysponujemy siłami, które można wykorzystać dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością. To nasza baza, która pozwala nam rozwinąć skrzydła.

Wielokrotne rozmowy i spotkania w różnych środowiskach utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy pionierami w swojej dziedzinie. Wprowadzamy innowację społeczną, przekraczamy pewne granice, ale cały czas bazujemy na zasobach, które już są w lokalnych społecznościach. Te zasoby staramy się wydobyć i zastosować w projekcie.

Pracujemy nad wprowadzeniem zapisów na stałe w dokumentach strategicznych każdego miasta, powiatu, dążymy do wpisania na stałe w polityce samorządu pojęcia „kręgów wsparcia”, które wymaga wsparcia w postaci pracownika specjalisty. Posiadamy szereg narzędzi, którymi się posługujemy w naszej codziennej pracy. Mamy: model, poradnik, szkolenia i laboratoria centralne oraz lokalne, specjalistów na różnych poziomach, którzy wspierają rodziny. To pozwala nam budować silne podwaliny do zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia.

Pracujemy nad akcentowaniem siły rodziny i osoby z NI. Wzmacniamy motywację rodziny osoby z NI do podjęcia działań ku bezpiecznej przyszłości. Budujemy mapę zasobów co posiadamy, co stanowi naszą silną stronę. Czym są zasoby? Zasób to co zostało nagromadzone, co można wykorzystać w przyszłości. Wspólnie rodzina i krąg wsparcia oraz administracja państwowa. Wykorzystujemy zebrane zasoby do zaspokojenia doraźnych potrzeb jak również do realizacji długoterminowych celów.

Pracując w kręgach zaczynamy dostrzegać inne zasoby, nie tylko związane z pomocą socjalną. Wchodzimy w różne sieci społeczne i odkrywamy nowe obszary zasobów, są to oczywiste rzeczy jak i nieoczywiste, odnawialne i nieodnawialne, takie jak placówki przyjazne osobom z NI, sąsiedzi, usługodawcy, wolontariusze. Często odkrywamy wspólnie posiadane zasoby oczywiste jak instytucje, rodzina, pracownicy różnych instytucji, miejsca spotkań, własne mieszkanie, dostęp do usług publicznych. Uświadamiamy natomiast nasze nieoczywiste zasoby jak sąsiedzi, uśpiony potencjał rodziny, potencjał OzNI, potrzeba samodzielności, sojusznicy usług i miejsc do realizacji pasji zainteresowań OzNI.

Dzięki pracy nad Modelem, pomagamy zwiększać stopień otwartości na komunikowanie o potrzebach i istniejących zasobach w środowisku lokalnym. Wymiana doświadczeń z różnych środowisk lokalnych pozwala nam wspólnie wypracować nowe rozwiązania, możliwe do zastosowania w każdym środowisku. Realizowana kampania edukacyjna #jestemwkregach przynosi już pierwsze efekty.

Zamieniamy istniejące kulturowe zwyczaje wykluczające osoby niepełnosprawne z życia społecznego, konwertujemy kapitał kulturowy, ludzki, finansowy i instytucjonalny, społeczny oraz kapitał moralny na nowe zachowania społeczne. Przez co budujemy większą otwartość, rośnie solidarność, podmiotowość i włączenie do życia społecznego osób do tej pory wykluczonych.

Poprzez przekazywaną wiedzę i realizowaną kampanię edukacyjną zmieniamy zachowania społeczeństwa i wpływamy na zmianę postaw tego społeczeństwa. W naszym projekcie pokazujemy osoby z NI w innym świetle.

Działamy w kierunku podniesienia jakości życia i dążenia do samodzielności osób z NI. Dążymy do społecznej zmiany, dzięki której osoby z NI stają się bardziej bezpieczne. To już się dzieje.

image
image
image