24 czerwca odbyło się bardzo ważne seminarium Kręgi życia i przyszłości, w którym uczestniczyło ponad 70 osób z całego kraju zaangażowanych w budowę kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Świętowaliśmy przełomowy rozwój Kręgów Wsparcia w Polsce. A jest co świętować.

Specjaliści zaangażowani w projekt „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” podsumowali niemal 3 lata pracy. Spotkanie potwierdziło jak dużo się udało zrealizować i w jakim kierunku będziemy rozwijać Model Kręgów Wsparcia. We wszystkich ośmiu środowiskach na terenie całego kraju, w których powstały kręgi wsparcia, nastąpiły pozytywne zmiany w osobach, rodzinach i społecznościach. Paweł Jordan, Lider ds. edukacji i superwizji ze Stowarzyszenia BORIS, podkreślał, że w każdym miejscu docierano do społeczności pokazując osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ich możliwości i talenty. Udało się stworzyć dla 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną plany na bezpieczną przyszłość i kręgi wsparcia.

Osoby z niepełnoprawnością, stały się widzialne i zauważalne, jako pełnoprawni obywatele. Rozwiązanie Kręgów Wsparcia zostało wpisane Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.  Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska PSONI podkreśliła znaczenie Modelu Kręgowego dla rozwoju całego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który w praktyce realizuje wytyczne Konwekcji Praw Osób z Niepełnosprawnościami i życie w społeczności.

Doświadczenia pracy z osobami z niepełnosprawnością i rodzinami oraz jak włączać model środowiskowy do Koła PSONI przedstawiły: Katarzyna Świeczkowska z Gdańska oraz Aleksandra Kojtych z Elbląga.  Były też grupy dyskusje, gdzie można było podzielić się swoim doświadczeniem w różnych obszarach ważnych dla rozwoju Modelu Kręgów Wsparcia.  Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował szansę na rozwój Kręgów Wsparcia, które wpisują się w ideę nurtu deinstytucjonalizacji w polityce społecznej.

Seminarium miało też swój ważny aspekt międzynarodowy. Joanna Mucek z St. Michalel’s House z Dublina przybliżała irlandzką drogę do wdrażania społecznego modelu niepełnosprawności. Natomiast Al Etmanski, Vickie Cammack oraz Shelley Nessman pionierzy kręgów wsparcia z organizacji PLAN z Kanady składali nam gratulacje na drodze rozwoju kręgów wsparcia w Polsce. To było bardzo wartościowe seminarium, dające pogląd, jak dużo już się udało zrealizować z naszych marzeń oraz dające przestrzeń do refleksji w jakim punkcie jesteśmy. Ale również jakie wyzwania nas czekają, aby upowszechnić środowiskowy model Kręgów Wsparcia w Polsce.

Kręgi Wsparcia są częścią modelu “Bezpieczna Przyszłość” wdrażanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w latach 2018-2021, realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Model testowany jest w Gdańsku, Biskupcu, Ostródzie, Nidzicy, Jarosławiu, Suwałkach, Goleniowie i w Elblągu.

Choć projekt „Bezpieczna Przyszłość” dobiegł końca, nasza przygoda z kręgami wsparcia trwa nadal. Marzenia wielu osób spełniają się.

#jestemwkregach